Logo
CA | ES
CA ES

Logo

SMS que demana que li agreguin a WhatsApp

15 de Novembre de 2014

Enviar un SMS per a demanar a una persona que li agreguin al WhatsApp, a vegades pot tenir conseqüències nefastes...

SMS que demana que li agreguin a WhatsApp

Vigilem de no incomplir la Llei dels Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI)

Aquesta és la cita en format SMS que va rebre la persona denunciant al seu mòbil, i que va ser motiu de denúncia a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Te vi en el Facebook. Espero q no te moleste q te hable. tienes whatsapp ? Te puedo agregar así no gasto por aquí? (publi, 1,45E, Polindus, CAC 902******)

Com hem dit al paràgraf anterior, el denunciant va rebre per SMS un missatge al seu mòbil, tot assegurant que no havia demanat o bé autoritzat el consentiment per a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics a l’empresa emissora del missatge.

El denunciant va demanar la tutela de drets a l’Agència Española de Protecció de Dades, per altre banda l’empresa denunciada (que va enviar l’SMS), no va respondre al requeriment de l’AEPD, perdent la possibilitat de defensar-se amb el corresponent escrit d’al·legacions.

L’AEPD ha declarat i provat que la companyia va enviar una comunicació comercial per mitjans electrònics sense l’autorització prèvia i expressa del destinatari i sense acreditar l’existència d’una relació comercial prèvia de serveis similars als oferts en el SMS.

A més assenyala que tampoc no es va oferir cap mitjà per a poder oposar-se o donar-se de baixa a la recepció de les comunicacions comercials, per tant, incomplia el darrer paràgraf de l’article 21.1 de la LSSI.

Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes

1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.»

I com va acabar la denuncia ? Doncs ...

Per tot això, el Director de l'AEPD RESOL:

PRIMER: IMPOSAR a l'entitat COMERCIAL XXX S.L., per una infracció de l'article 21 de la LSSI, tipificada com a lleu en l'article 38.4 d) de la LSSI, una multa de 3.000 € ( tres mil euros) , de conformitat amb l'establert en els articles 39 i 40 de la citada LSSI.

Podeu consultar el procediment sancionador a l'enllaç PS/00236/2014

Joan M. Mallafrè Mestre

[Especialista universitari en Protecció de Dades i Privacitat
per la Universitat de Múrcia]
​[ACP-023  (APEP Certification on Privacy Legal Profile)]

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2019 Mallafrè Consultors

Nuwa