Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Sanció de 5.000 € a una clínica dental.

28 de Novembre de 2015

Sanció LOPD a una clínica dental per negar-se a lliurar la història clínica a la pacient.

Sanció de 5.000 € a una clínica dental.

El desconeixement o negligència en l’aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), per part d'una empresa,  pot implicar una sanció econòmica per part de la AEPD.
En el següent cas, comentarem la  sanció imposada a una clínica dental per incomplir la resolució de tutela del dret d'accés.

El procediment sancionador PS/00520/2014 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) inclou el cas d'una sanció imposada a una coneguda clínica dental per haver-se negat a lliurar la història clínica, en la qual estaven incloses les radiografies panoràmiques que s'havien fet, a la pacient que ho havia sol·licitat.

L'AEPD va decidir iniciar un expedient de Tutela de drets contra la clínica demandada després que se li negués a l'afectada el dret d'accés a la història clínica.

Al desembre de 2013, l'AEPD li demana a l'entitat dental que en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació enviï, a la pacient que havia reclamat, la certificació corresponent i que tot seguit notifiqui a l'AEPD sobre les mesures que ha dut a terme per complir amb aquest requeriment.  L'Agència també li recorda a la clínica dental que en cas que no sigui atès el requeriment, s'obriria un Procediment Sancionador.
La clínica fa cas omís i el requeriment és retornat pel servei de correus per no haver estat recollit per la destinatària en l'oficina postal de correus.

l'Agència Espanyola de Prtotecció de Dades  RESOL :

Quw una vegada analitzat el cas i tenint en compte que la clínica dental no va atendre el dret d'accés a les dades de la pacient, ni tampoc el requeriment fet per l'AEPD, es decideix sancionar a la clínica per no haver atès les prevencions de l'AEPD (Art. 37.1.f de la LOPD).

Sancionar a la Clínica dental, amb una multa de 5.000€ per una infracció tipificada com a greu en l'article 44.3.i) de la LOPD.

 

Joan M. Mallafrè Mestre

[Especialista universitari en Protecció de Dates i Privacitat
per la Universitat de Múrcia]
​[ACP-023  (APEP Certification on Privacy Legal Profile)]

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2019 Mallafrè Consultors

Nuwa