Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Les clàusules marcades per defecte no són legals.

01 d' Octubre de 2015

En els formularis de recollida de dades, les clàusules marcades per defecte no són legals.

Les clàusules marcades per defecte no són legals.

Entre les obligacions de l'empresa respecte als formularis de recollida de dades, sigui en paper o bé formularis web en matèria de Protecció de Dades, existeix el Deure d’Informació Art. 5 LOPD, que és l'obligació d'informar de les finalitats i usos que es donarà de les dades recollides i també de l'obtenció del Consentiment de l’interessat Art. 6 LOPD.

Doncs bé, l'article 15 del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) prohibeix expressament una pràctica habitual consistent a deixar marcada la casella de el “Sí vull”… rebre publicitat… cridades promocionals… cedir les meves dades a qui et vingui de gust, etc. La qual cosa, unit al fet que aquest tipus de clàusules solen estar escrites a lletra 4 i a peu de pàgina, són una forma excel·lent d'obtenir consentiments.

L'article 15 del Reial decret 1720/2007 estipula:
“Si el responsable del tractament sol·licités el consentiment de l'afectat durant el procés de formació d'un contracte per a finalitats que no guardin relació directa amb el manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual, haurà de permetre a l'afectat que manifesti expressament la seva negativa al tractament o comunicació de dades.

En particular, s'entendrà compliment el deure d’informació, quan es permeti a l'afectat la marcació d'una casella clarament visible i que no es trobi ja marcada en el document que se li lliuri per a la celebració del contracte o s'estableixi un procediment equivalent que li permeti manifestar la seva negativa al tractament.”

Per tant, és evident que  l'article estableix una prohibició expressa de recaptar el consentiment deixant marcades caselles per defecte; a més especifica que ha d'estar “clarament visible”…

Amb tot lo exposat anteriorment, s’ha de tenir en compte al que redactar clàusules de recollida de dades si tenim la voluntat d’obtenir el consentiment, fer-ho adequadament per a que sigui legitimat, sinó ho fem així, no obtindrem el consentiment i per tant, estarem davant d’una recollida de dades il·legítima o fraudulenta.

Joan M. Mallafrè Mestre

[Especialista universitari en Protecció de Dates i Privacitat
per la Universitat de Múrcia]
​[ACP-023  (APEP Certification on Privacy Legal Profile)]

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2022 Mallafrè Consultors

Protecció de dades RSC ODS Canal ètic

Nuwa