Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Compte amb les clàusules per defecte en Protecció de Dades.

04 d' Octubre de 2015

Compte amb les clàusules per defecte en Protecció de Dades en els redactats de clàusules i polítiques de Privacitat, pots ser sancionat per la AEPD.

Compte amb les clàusules per defecte en Protecció de Dades.

La AGPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) ha sancionat amb 20.000 € a DHL Express Iberia per excedir-se en els tractaments efectuats malgrat que informaven de la recollida d'aquestes dades.

Concretament es van efectuar tractaments per a l'execució de contractes, que contenien clàusules per defecte” de protecció de dades en les quals indicaven que es podrien cedir dades a altres empreses del grup DHL per a  diverses campanyes, la finalitat de les quals era diferent a la de l'execució dels contractes.

Referent a això, reiterem la importància d'estudiar detalladament cada tractament de dades i adequar les clàusules de consentiment d'informació a la finalitat del tractament efectuat.

Entre d’altres s’ha de complir escrupolosament els articles 5 LOPD Deure d’informació de l’interessat i a l’article 6 LOPD obtenció del consentiment amb unes finalitats concretes.

Cal tenir en compte que el redactar de la Nota Legal i en general de totes les polítiques de privacitat així com les clàusules de consentiment, han d’estar redactades de forma clara i sense deixar dubtes a l’hora d’interpretar-les.  De no ser així, podrem incórrer (com és el cas que ens ocupa), en vulneracions d’obligacions i requisits que obliga la LOPD i el Reglament RDLOPD.

La AEPD va resoldre amb l’expedient sancionador Procedimiento Nº PS/00074/2015

Joan M. Mallafrè Mestre

[Especialista universitari en Protecció de Dates i Privacitat
per la Universitat de Múrcia]
​[ACP-023  (APEP Certification on Privacy Legal Profile)]

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2022 Mallafrè Consultors

Protecció de dades RSC ODS Canal ètic

Nuwa